چطور ناسا یکی از ماهواره های خود را گم کرد؟

چطور ناسا یکی از ماهواره های خود را گم کرد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد و شنیده باشید که بعضی افراد وقتی می خوا...