برای رسیدن به سطح عالی باید روی نقاط قوت تمرکز کنید

برای رسیدن به سطح عالی باید روی نقاط قوت تمرکز کنید
نقطه‌قوت، فعالیتی است که تو را قدرتمند می‌سازد و نقطه ضعف، فعالیتی است...