آیا کار اضافه ای در لیست کارهای روزانه من قرار نگرفته است ؟

آیا کار اضافه ای در لیست کارهای روزانه من قرار نگرفته است ؟
چهار سؤال کلیدی که بر اساس آنها می توان کارهایی که در اولویت ارزشی کار...