چگونه با اضطراب ناشی از آینده ای که نمی دانیم چگونه خواهد بود،کنار بیاییم ؟

چگونه با اضطراب ناشی از آینده ای که نمی دانیم چگونه خواهد بود،کنار بیاییم ؟
شاید به نظر کار خیلی ساده ای باشد ولی باور کنید اگر روی ترس و اضطراب...