در سال 2020 بیشترین درخواست برای چه مهارت های نرم و چه تخصص های فنی است؟

در سال 2020 بیشترین درخواست برای چه مهارت های نرم و چه تخصص های فنی است؟
توجه به مهارت های نرم در مراحل استخدامی از جمله مهمترین فعالیت های است...