بوم تیمی یک بوم کاری مشابه بوم مدل کسب و کار برای تسهیل فرآیندکاری تیم برای تیم هاست. این بوم یک ابزار بسیار کاربردی برای رهبران کار تیمی، تسهیل کننده ها و مشاوران کار تیمی می باشد www.teamcanvas.ir